Làm sao để doanh nghiệp thực thi quản trị công ty hiệu quả?

Lam Giang theo IFC/ Báo The Leader

Vai trò của HĐQT là yếu tố tối quan trọng để cải thiện chất lượng quản trị công ty.

—–

Để có thể áp dụng và thực thi được một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả thì sự cam kết và thực thi của ban lãnh đạo công ty là hết sức quan trọng.

Tiếp theo, công ty cần xác định rõ những khía cạnh nào của quản trị công ty mà công ty mình cần cải thiện. Do đó, công ty cần thực hiện việc đánh giá lại toàn diện các vấn đề về quản trị công ty để từ đó có phương án cải thiện giúp thúc đẩy kết quả kinh doanh của công ty.

Các bước cần thực hiện để cải thiện một hệ thống quản trị công ty hiệu quả được lược giản như sau:

  1. Xem lại các tài liệu, quy trình, đặc biệt các tài liệu có tính trọng yếu của công ty.
  2. Thảo luận với lãnh đạo các bộ phận trong công ty để hiểu được những thách thức, rủi ro ở mọi mức độ. Bao gồm những người có khả năng đưa ra quyết định, quản lý cấp cao và những nhân viên có trách nhiệm về tài chính và quản lý của công ty.
  3. So sánh thông lệ quản trị công ty hiện nay với các thông lệ tốt nhất trong nhóm ngành và quốc gia công ty đang hoạt động cũng như so sánh với các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty.
  4. Xác định những vấn đề còn tồn tại của công ty, qua đó ưu tiên những mục tiêu phù hợp và những nhu cầu cần thiết của công ty.
  5. Thiết lập mục tiêu và đưa ra kế hoạch, thời gian cụ thể để công ty đạt được.
  6. Xác định người chịu trách nhiệm cho việc đạt được từng mục tiêu và đưa ra mức thưởng phù hợp khi hoàn thành mục tiêu tốt.

Vai trò của hội đồng quản trị (HĐQT) là yếu tố tối quan trọng để cải thiện chất lượng quản trị công ty vì khi HĐQT nhận thức được tầm quan trọng của quản trị công ty thì sẽ có những chính sách và thực thi phù hợp để nâng cao chất lượng quản trị, hướng tới mục tiêu lâu dài.

Do đó, muốn quản trị công ty hiệu quả thì trước hết cần thay đổi ở HĐQT. Đối với HĐQT, công ty cần thực hiện các nội dung sau:

– Xem xét, đánh giá lại các yếu tố về chức năng, nhiệm vụ của HĐQT trong đó cần quy định rõ ràng chức năng của HĐQT và phân biệt với ban lãnh đạo doanh nghiệp. HĐQT quyết định các định hướng, kế hoạch, chiến lược và giao ban lãnh đạo thực thi, giám sát hoạt động của ban lãnh đạo theo đúng định hướng vạch ra;

– Xác định cơ cấu các thành viên HĐQT cho phù hợp, đảm bảo quy định và thông lệ tốt về số lượng, tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập, đồng thời cần xem xét lựa chọn, bầu thành viên HĐQT có năng lực phù hợp cho hoạt động của công ty;

– Nên thành lập các ủy ban/ tiểu ban chuyên trách của HĐQT theo thông lệ tốt hướng dẫn. Các tiểu ban này sẽ hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT hiệu quả hơn, có các tiểu ban ví dụ như tiểu ban kiểm toán, tiểu ban nhân sự và lương thưởng, và các tiểu ban khác theo đặc thù hoạt động của công ty.

– Nên có quy trình và tiêu chí để đánh giá hoạt động của HĐQT để từ đó xem xét hiệu quả hoạt động của HĐQT và có điều chỉnh phù hợp.

NGUỒN:  Báo The Leader dẫn theo IFC

Link bài: Làm sao để doanh nghiệp…

(https://theleader.vn/lam-sao-de-doanh-nghiep-thuc-thi-quan-tri-cong-ty-hieu-qua-1568013606720.htm)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *