Để đến thành công, họ còn phải biết nghệ thuật đàm phán mới có những gì mình muốn”.