Đó là ý kiến của ông Vũ Xuân Trường, Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh khi nhận định về những khó khăn trong việc các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng và kết nối thương hiệu.

Yếu và thiếu năng lực phát triển thương hiệu

Ông Trường cũng cho rằng: Hiện nay chúng ta phải đối mặt với quá nhiều thách thức trong vấn đề thương hiệu Việt, bao gồm các vấn đề quy mô nhỏ, đơn lẻ; vấn đề chất lượng, an toàn; năng lực chế biến; khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt.